Tietosuojaseloste

Porin Kuntoklubi – tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Porin Kuntohalli Oy / Porin Kuntoklubi
Yhteystiedot:
Mikkolantie 32
28130 Pori

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Porin Kuntohalli Oy / Porin Kuntoklubi
Mikkolantie 32
28130 Pori
02-6410154
info@porinkuntoklubi.fi

2. Rekisteröidyt

Porin Kuntoklubin asiakkaat.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Asiakkaan ja Porin Kuntoklubin välinen sopimus. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin

tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

• Asiakassuhteen hoitaminen
• Palveluista kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

• Yhteystiedot
• Nimi
• Osoite
• Sähköposti
• Puhelinnumero
• Syntymäaika
• Asiakkaan kuva

Asiakastiedot

• Tiedot ostetuista palveluista
• Asiakasryhmät

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

Porin Kuntohalli Oy / Porin Kuntoklubi
Mikkolantie 32
28130 Pori
02-6410154
info@porinkuntoklubi.fi

Tarkastusoikeus

  • Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

  • Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

  • Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

  • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

  • Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
  • Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
    Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

  • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:
www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
• Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä (Sopimus)

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:
• SurveyMonkey
• MailChimp
• NetBaron

8. Käsittelyn kesto

• Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin sopimus on voimassa.
• Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämästämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.
• Säilytämme tarvittavia tietoja kirjanpitolain edellyttämällä tavalla.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.